Algemene Voorwaarden


1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jumping Zaanstad opgestelde aanbiedingen en tussen hem en de wederpartij gesloten huurovereenkomsten. De wederpartij, ten aanzien van dergelijke aanbiedingen en overeenkomsten, wordt hierna steeds genoemd: huurder. Toepassing van door de huurder ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor afwijkende afspraken is een schriftelijke bevestiging nodig.  


2. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
De prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend, tenzij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke orderbevestigingen van Jumping Zaanstad of begin van feitelijke uitvoering door Jumping Zaanstad van de verhuur. Door of vanwege Jumping Zaanstad verstrekte documentatie, gebruik- en andere adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Huurder, of diens gemachtigde, is verplicht, op aangeven van Jumping Zaanstad, bij aflevering van het verhuurde te tekenen voor ontvangst. Tenzij anders is overeengekomen, is Jumping Zaanstad gehouden haar aanbieding gedurende 14. dagen gestand te doen.  

3. BETALING
De door Jumping Zaanstad opgegeven prijzen luiden in euro's, inclusief 21% BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. Betaling van de factuur dient te geschieden ten tijde van het ophalen van het verhuurde ten kantore van Jumping Zaanstad, dan wel ten tijde van aflevering van het verhuurde. Storting of overschrijving op de bankrekening van Jumping Zaanstad, na ontvangst van de factuur, kan alleen na vooraf overeengekomen toestemming van Jumping Zaanstad. Betaling van het aan Jumping Zaanstad toekomende bedrag dient zonder beroep op verrekening of korting binnen acht dagen na factuurdatum aan Jumping Zaanstad te geschieden. Indien huurder, of diens gemachtigde, het aan Jumping Zaanstad toekomende bedrag niet binnen de in deze levering- betalingsvoorwaarden gestelde termijn voldoet, is huurder, of diens gemachtigde daarover de wettelijke rente verschuldigd, geldend op het moment waarop huurder, of diens gemachtigde in verzuim raakt. Na het sluiten van de overeenkomst is Jumping Zaanstad gerechtigd om van de huurder genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.  Indien enige betaling niet tijdig is verricht, verkeert huurder in verzuim en is Jumping Zaanstad bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van huurder, tenzij Jumping Zaanstad verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15 % van het te vorderen bedrag.  Een door huurder gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt huurder dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen. 

4. ANNULERING
Springkussens, stormbanen en attracties kunt u bij ons tot 48 uur voor huurdatum kosteloos annuleren bij aanhoudend slecht weer of bij slecht weer voorspelling. Wanneer u 24 uur van tevoren annuleert dienen wij 50% van de reservering in rekening te brengen. Als u op de dag van levering annuleert zijn wij genoodzaakt 100% van het totaalbedrag in rekening te brengen.

Bovenstaande uitzondering geld niet voor Partytenten, Partyartikelen en overige artikelen. 

U kunt een annuleringsverzekering (15% van het totaal bedrag) afsluiten bij uw reservering zodat u ten alle tijden kunt annuleren. Annulering dient schriftelijk/per mail te geschieden.


5. REGELING TEN AANZIEN VAN VERHUUR VAN OBJECTEN 
De verhuurde objecten blijven eigendom van Jumping Zaanstad en mogen niet worden onderverhuurd, weder verhuurd of uitgeleend zonder toestemming van Jumping Zaanstad.  In geval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen terstond aan Jumping Zaanstad kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waarvan de huurder geacht wordt het verhuurde zonder gebreken en beschadigingen te hebben ontvangen en zal de huurder aansprakelijk zijn voor de na retournering van het verhuurde geconstateerde gebreken en/of beschadigingen. De productafbeeldingen op de website kunnen in kleur en model afwijken van het geleverde artikel. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De huurder dient als een goed huisvader voor het verhuurde zorg te dragen. Het verhuurde dient door huurder aan Jumping Zaanstad, in dezelfde staat als dat het verhuurde ontvangen is, te worden teruggegeven. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Jumping Zaanstad geen bewerkingen worden verricht, zoals plakken, schilderen, zagen, lassen, spijkeren, enzovoorts. Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en Jumping Zaanstad hiervan schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan Jumping Zaanstad te vergoeden. Indien door deze schade Jumping Zaanstad zijn verplichtingen jegens de huurder niet of niet volledig meer na kan komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen. Indien het verhuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het verhuurde niet des avonds voor vier en twintig uur terug is gebracht op de daartoe door de verhuurder aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen is. Bij langer gebruik van het verhuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht.  

6. AANSPRAKELIJKHEID
Ingeval van beschadiging aan het verhuurde, is huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende directe schade. In geval de huurder zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting van de huurder als hierboven genoemd aan, zodra het verhuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld. Jumping Zaanstad is enkel aansprakelijk voor door de huurder geleden directe schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van Jumping Zaanstad of van door hem ingeschakelde hulppersonen. Deze bepaling geldt slechts voor zover Jumping Zaanstad een overeenkomst heeft gesloten met een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek. De huurder vrijwaart Jumping Zaanstad ter zake van eventuele vorderingen van derden. Indien Jumping Zaanstad ingevolge het voorgaande gehouden is de directe schade die de huurder lijdt, te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.  De vordering tot schadevergoeding van de huurder jegens Jumping Zaanstad ingevolge deze voorwaarden verjaart door verloop van een jaar, nadat de huurder bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn kenbaar te zijn gemaakt aan Jumping Zaanstad.

7. OVERMACHT
In geval van overmacht is Jumping Zaanstad bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.  Met overmacht wordt bedoeld elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van Jumping Zaanstad aan hun verplichtingen, transport moeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbrekingen, import- of handelsverboden, uitsluiting en andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken. Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het materiaal dan wel voor de gebruikers en/of begeleiders, kan Jumping Zaanstad het gebruik van het verhuurde stilleggen. Indien hierdoor de aanvang van de gebruiksmogelijkheden niet op het juiste tijdstip plaats heeft gehad, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan Jumping Zaanstad nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door huurder geleden schade.

8. ONTBINDING
Onverminderd de hem verder toekomende rechten is Jumping Zaanstad bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst in onvoltooide staat te ontbinden, indien de huurder: -surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend; -in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend; -in de nakoming van een verplichting is tekort geschoten, dan wel het voor Jumping Zaanstad voorzienbaar is dat de huurder daarin zal tekortschieten. Ontbinding en opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat Jumping Zaanstad gehouden is tot enige schadevergoeding. Alle vorderingen die Jumping Zaanstad in deze gevallen op de huurder mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.  

9. SLOTBEPALINGEN
Indien een of meer bepalingen uit de tussen Jumping Zaanstad en de wederpartij gesloten overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen als bijzondere voorwaarden in de overeenkomst van verhuur en huur te worden opgenomen. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk geschil tussen Jumping Zaanstad en de huurder zal door de Rechtbank dan wel de Kantonrechter in de plaats of het arrondissement waarin Jumping Zaanstad is gevestigd worden beslecht.